REGULAMIN IMPREZY
pod nazwą
: "SB FFESTIVAL VOL.4"
31 stycznia 2020, Torwar, WARSZAWA – ul. Łazienkowska 6a

1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: "Regulaminem") został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, tekst ujednolicony Dz.U. 2018 poz. 1870. (zwanej dalej "ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych"), na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia, tekst ujednolicony Dz.U.2018.2142 (zwanej dalej „ustawą o ochronie osób i mienia) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy pod nazwą: "SBM Festival”, która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2020 roku w Warszawie, hala Torwar, Łazienkowska 6a, (zwanej dalej: "Imprezą"), tj. przez SOLD OUT Agencja Magda Dubrawska, , NIP: 586-21-41-557 (zwaną dalej: "Organizatorem").

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na Terenie Imprezy. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Bilety sprzedawane są wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży, oraz na stronach internetowych.

5. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży.

6. Zamianie na Opaskę podlega wyłącznie Bilet oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora.

7. Osobie niepełnosprawnej, nie mogącej poruszać się o własnych siłach, bądź wymagającej stałej opieki, może towarzyszyć opiekun, który nie musi posiadać biletu.

8. Bilet uprawnia do udziału w koncercie( 50% wartości biletu) oraz do udziału we wszystkich pozostałych atrakcjach( w tym do udziału w: SBM Space, Strefie Warsztatów, Mobilnym

Studio NOBOCOTO) zapewnionych przez Organizatora (pozostałe 50% wartości biletu). Kupując bilet, uczestnik imprezy biletowanej akceptuje regulamin Imprezy.

ZASADY ORGANIZACYJNE:

9. Bilet upoważnia do jednokrotnego wstępu na teren imprezy. Organizator może wydać uczestnikowi imprezy Identyfikator (opaskę), upoważniający go do przebywania w określonych strefach. Uczestnik ma obowiązek założyć opaskę identyfikacyjną na prawy lub lewy nadgarstek przed wejsciem na teren Imprezy. Z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba, zakazane jest odstępowanie lub użyczanie Opaski .Uszkodzenie, zerwanie, zgubienie lub kradzież Opaski powoduje utratę jej ważności, za co odpowiedzialność ponosi Uczestnik Imprezy .

W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest osoba małoletnia w wieku do 16 lat, może ona uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej – opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej na piśmie przez opiekuna prawnego, która przy pierwszym wejściu na

Teren Imprezy w punkcie informacyjnym przekaże deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora.

10. Organizator odmawia wstępu na Imprezę lub przebywania na nim osobie:

a)wobec której orzeczono zakaz wstępu na Stadion (tzw. zakaz wstępu na imprezę masową);

b)rażąco naruszającej postanowienia niniejszego Regulaminu;

c)nie posiadającej biletu wstępu na mecz piłki nożnej / innego dokumentu uprawniającego do przebywania na meczu piłki nożnej

d)nie posiadającej dokumentupotwierdzającego jej tożsamość;

e)znajdującej się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

f)posiadającej broń lub inne przedmioty mogące, w ocenie Organizatora, stanowić zagrożenie, w tym m.in.: butelki, puszki, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub psychotropowe;

g)zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy;

h)używającej przedmiotów utrudniających identyfikację, a w szczególności zasłaniających twarz;

i)używającej trąbki lub gwizdka, z uwagi na możliwość zagłuszenia podawanych komunikatów oraz zagrożenia zdrowia dla innych uczestników Imprezy, z uwagi na wytwarzany poziom hałasu;

j)wchodzącej na obszary nie przeznaczone dla uczestników Imprezy, tj. płytę boiska, pomieszczenia służbowe, płoty, maszty, itp.;

k)rzucającej jakimikolwiek przedmiotami na płytę boiska lub w innych uczestników Imprezy;

l)wzniecającej ogień, posiadającej/odpalającej petardy, fajerwerki, świece dymne oraz inne środki pirotechniczne;

m)głoszącej lub wywieszającej hasła, symbole, treści obsceniczne, wulgarne, obraźliwe, rasistowskie, itp.;

n)załatwiającej potrzeby fizjologiczne poza toaletami;
11. Wstęp do poszczególnych Sektorów mają osoby legitymujące się odpowiednią Opaską. 12. Służby Porządkowe i Informacyjne, są uprawnione do:

a) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 13 d), 14 d) lub w pkt. 21 Regulaminu,

d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

e) użycia w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628), środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i pkt 12 lit. a tej ustawy;

f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

Pracownikom ochrony przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy o ochronie osób i mienia, w tym uprawnienia do:

a) ustalania uprawnień do przebywania na Terenie Imprezy oraz legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

b) wezwania osób do opuszczenia Terenu Imprezy w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na Terenie Imprezy albo stwierdzenia zakłócania porządku;

c) ujęcia w granicach Terenu Imprezy lub poza jego granicami osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji;

d) użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego w granicach przepisów ustawy o ochronie osób i mienia i przepisów ustawy z dnia 24 maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628)

13. Służby Porządkowe lub Informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem. W zakresie dopuszczalnym przez ustawę o ochronie osób i mienia te same uprawnienia przysługują Pracownikom Ochrony.

14. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

a) Służby Porządkowe, Służby Informacyjne i Pracowników Ochrony, wyróżniające się elementami ubioru;

b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

15. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa, lub Pracowników Ochrony, w zależności od tego, w której strefie znajduje się Uczestnik Imprezy lub osoba znajdująca się na Terenie Imprezy. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

16. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.

17. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Imprezy zobowiązani są posiadać na ręku ważną Opaskę.

18. W trakcie Imprezy zabronione jest:

a) wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy kamer, sprzętu nagrywającego audio i video, oraz sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką, oraz aparatów z zoomem optycznym powyżej 6x. Niedozwolone jest wnoszenie statywów, oraz tzw. selfie sticków, a zdjęcia muszą być robione dla celów prywatnych. Należy fotografować tak, by nie zasłaniać sceny nikomu na widowni ani nie przeszkadzać osobom stojącym w pobliżu.

b) wnoszenia napojów i jedzenia, z wyłączeniem osób których stan zdrowia wymaga specjalistycznej diety potwierdzonej orzeczeniem lekarskim.

19. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych lub przez Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

20. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

21. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych może odmówić wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy. W zakresie dopuszczalnym przez ustawę o ochronie osób i mienia te same uprawnienia przysługują Pracownikom Ochrony.

22. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych, lub Pracownik Ochrony, dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.

23. Organizator wyznacza strefy podziału Terenu Imprezy:

- Zaplecze techniczno-socjalne,
- teren imprezy masowej,
- Strefa VIP,
- Strefy gastronomiczne – w których sprzedawane są także napoje i piwo do 3,5%

24. Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników, konieczność dokonania wymiany Biletów na Opaski oraz niezbędne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Imprezę Uczestnicy obowiązani są przybyć na miejsce Imprezy z odpowiednim, co najmniej 2-godzinnym wyprzedzeniem.

25. Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Imprezy będą używane światła stroboskopowe.

26. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów.

27. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.

VI. REKLAMACJE:

28. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:

SOLD OUT AGENCJA ul. Rydygiera 8/18/M1A 01-793 Warszawa 5252755539

29. Organizator rozpoznaje reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

30. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń.

31. Administratorem danych osobowych jest SOLD OUT AGENCJA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rydygiera 8/18/m1a, 01-793 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrywania reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania odpowiedzi na reklamację. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, polegających rozpatrywaniu reklamacji. Administrator może przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, o ile nie istnieje techniczna, prawna lub inna ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie, zniszczenie lub anonimizację tych danych.

32. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

33. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

- na stronie internetowej festiwalu, tj. http://sbffestival.pl/

- w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy;

- w kasach biletowych na Terenie Imprezy;

34. Służby Porządkowe i Informacyjne, a także Pracownicy Ochrony mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

35. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz, w zakresie dotyczącym Pracowników Ochrony – przepisy ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

36. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 roku.

37. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Imprezy oraz bezpieczeństwa Uczestnikom Imprezy. Organizator informuje o zmianach Regulaminu na stronie internetowej festiwalu,

Warszawa, dnia 1 listopada 2019 roku.

page6image60069504

SB FFESTIVAL VOL. 4

Piątek 31.01.2020 17:00
COS Torwar
Warszawa, Łazienkowska 6A